Níže naleznete nejčastěji kladené otázky při certifikaci výrobků a vypracovávání ES prohlášení o shodě.

FAQ

Nejčastěji kladené otázky klientů při uvádění výrobků na trh EU

Ve většině případů můžete jako výrobce provést vlastní posouzení shody Vašeho výrobku sami. Po identifikaci legislativních požadavků, výrobce vypracuje technickou složku a na základě ní vydá ES prohlášení o shodě. V jiných případech musíte požádat o spolupráci organizaci pro posuzování shody (tzv. oznámený subjekt).

Toto je velmi častá otázka, na kterou nelze jednoduše odpovědět,
podobně jako když se zeptáte kolik bude stát auto. Vlastní certifikace může stát od 1000 Kč do statisíců Kč. Cenu stanovujeme na základě zvoleného certifikačního postupu, zda jsou již některé dokumenty připravené a jak velkou asistenci zákazník očekává. 

Vzor prohlášení o shodě naleznete v odkazu pro stažení, nicméně každé prohlášení o shodě se liší dle specifických zákonných požadavků pro daný výrobek či přístroj.  

Záleží na povaze daného výrobku a zákonných požadavcích, nicméně vždy porušujete ustanovení odst. 2 §6 zákona 90/2016:

Výrobce je povinen vyhotovit technickou dokumentaci a provést nebo si nechat provést postup posouzení shody stanovený nařízením vlády. Rozsah a způsob vyhotovení technické dokumentace může být stanoven nařízením vlády. Po prokázání shody je výrobce povinen v případech stanovených nařízením vlády vypracovat EU prohlášení o shodě nebo jiný dokument potvrzující shodu (dále jen ˙prohlášení o shodě˙) a umístit označení CE nebo jiné stanovené označení. Technickou dokumentaci a prohlášení o shodě je povinen uchovávat v rozsahu a po dobu, které stanoví nařízení vlády.

 

Záleží na legislativních požadavcích pro konkrétní výrobek, ale vždy je i pro výrobce výhodné monitorovat zpětnou vazbu z trhu, vyhodnocovat reklamace příslušného výrobku a kontinuálně pracovat na jeho zlepšení. Jak uvádí odst. 6 §6 zákona 90/2016: 

Výrobce je v případech a v rozsahu stanovených nařízením vlády povinen provádět za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů zkoušky vzorků výrobku a jiná potřebná šetření týkající se výrobků uváděných na trh, vést evidenci stížností a nevyhovujících výrobků a výrobků, které stáhl z oběhu, a informovat o těchto skutečnostech distributory, kterým tyto výrobky dodal.

Navštivte také naše stránky zaměřené na vývoj elektroniky www.vyvojelektro.cz